سرود ملی


    <table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'>
<tr>
<td width='50%' valign='top'></td>
</tr>
</table>

مجمع‌الجزایر بحرین با وسعت ۲۶/۶۹۵ کیلومتر مربع از سی و پنج جزیرهٔ بزرگ و کوچک تشکیل شده که بین ۵/۲۵ درجه و ۵/۲۶ درجهٔ عرض شمالی و بین ۵۰ درجه و ۵۲ درجهٔ طول شرقی واقع شده است.


نزدیکی بحرین به سواحل ایران و اکتشاف چاه‌های نفت و وجود چشمه‌های آب شیرین از دیرباز بر اهمیت موقعیت جغرافیائی و استراتژیکی آن افزوده است. شهرت بحرین به تجارت و امور پولی بین‌المللی ، بی‌ارتباط با مسئلهٔ نفت نیست. موقعیت این کشور در قلب کشورهای نفت‌خیز حوزهٔ خلیج‌فارس ، در آن را مکان مناسبی برای جذب پول‌های به‌دست آمده از فروش نفت به شبکه‌های بین‌المللی بانکی و پولی درآورده است.


سیستم حکومتی پادشاهی بحرین ، موروثی است. ?پادشاه?در این کشور حاکم مطلق شمرده می‌شود. ریاست حکومت در خاندان آل خلیفه نسل به نسل منتقل می‌شود. براساس قانون‌اساسی جدید دو مجلس مجزاء یکی انتخابی دارای ۴۰ عضو با رأی مردم و دیگری انتصابی از سوی پادشاه با ۴۰ عضو تشکیل خواهد شد. تعیین نخست وزیر توسط پادشاه و با مشورت شخصیت‌های ذی‌صلاح انجام می‌گیرد و وزراء از سوی وزیر انتخاب شده و به فرمان پادشاه بحرین منصوب می‌شوند.