بحث در مورد روش‌هاى جديد در دو قسمت تحت عنوان روش‌هاى آموزش انفرادي و روش واحدها مطرح شده است. در قسمت روش‌هاى آموزشى انفرادي، از طرح کلر و سطوح مختلف آن، روش يادگيرى تا حد تسلط، تدريس خصوصي، آموزش برنامه‌اى (PI)، آموزش به وسيله رايانه (CAI)، آموزش انفرادى تجويز شده (IPI)، آموزش انفرادى هدايت شده (IGE) و روش ارزشيابى آنها مى‌توان نام برد.