هر دوره تحصيلى که از چند سال تحصيلى تشکيل شده و داراى شرايط سنى مشخص قوانين و مقررات و دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها و برنامه‌هاى خاصى را داراست و شامل مقطع ابتدايي، راهنمايى تحصيلى و متوسطه است.