آموزش انفرادى ممکن است با توجه به امکانات و شرايط، به روش‌هاى مختلفى سازمان‌دهى و اجرا شود.