روش واحد تجربى که يکى از جديدترين روش‌هاى آموزشى است که هنوز کاملاً عمومى نشده است. در اين روش ارتباط موضوع و فعاليت‌ها افقى و عمودى است و نقطه اصلى و مرکز فعاليت رغبت و تجارب قبلى فراگيران است.

هدف واحد تجربى

هدف اين روش تربيت افرادى لايق براى يک زندگى خوب است و بر حل مسأله بر اساس تمايلات و تجارب شاگردان تأکيد مى‌شود.

انواع تجارب آموزشى واحد تجربى

کسب تجارب متفاوت مربوط به هدف، فعاليت‌ها به صورت انفرادى و گروهي، بخصوص در گروه‌هاى کوچک صورت مى‌گيرد.

تنظيم تجارب آموزشى واحد تجربى

سازمان‌دهى به صورت افقى و عمودى و متکى بر ادامه تجارب است.

طرح‌ريزى واحد تجربى

همکارى مداوم بين شاگردان و معلم در طرح‌ريزى وجود دارد.

نظريه يادگيرى واحد تجربى

اين روش پيرو نظريهٔ گشتالت است که در آن، متن کلى و صور بزرگ اهميت دارد. البته ارتباط موجود بين موضوعات و درک معنا در حل مسأله از اهميت خاصى برخوردار است.

انگيزه واحد تجربى

علاقهٔ دروني، به تجارب لذت‌بخش منجر مى‌شود و شخص را به سوى تجربه بزرگ‌تر و بهتر هدايت مى‌کند و کار دسته‌جمعى تقريباً بر سرعت پيشرفت واحد مى‌افزايد.

انضباط واحد تجربى

انضباط درونى مورد توجه است و تقويت مى‌شود و در نتيجه انضباط بيرونى و تحميلى در اين روش جايى ندارد.

ارزشيابى واحد تجربى

سنجش دائم کليه هدف‌ها با وسايل مختلف، از قبيل مشاهده، گزارش، فعاليت‌هاى کلاسى و خارج از کلاس و امتحان صورت مى‌گيرد.