راهنمايى جريانى است که براى کمک به سازگارى بهتر فرد با خواسته‌ها و الزامات محيطى‌ وى انجام مى‌گيرد در صورتى که اين جريان به‌صورت رو در رو و براى بررسى مشکلات خاص و منحصر به‌ فرد مراجع صورت گيرد به آن مشاوره مى‌گويند.