امور لازم براى تهيه و طرح واحدهاى ‌آموزشى بايد به طور منظم و به نحوى که نماينده يک فکر منطقى باشد، در چند مرحله مرتب شوند. مراحلد ياد شده بايد به ترتيبى تنظيم شوند که هر مرحله به عنوان مقدمه يا اساس مرحلهٔ بعد باشد؛ به عبارت ديگر، مراحل طورى قرار بگيرند که در صورت غفلت از يک مرحله، وصول به مراحل بعدى امکان‌پذير نباشد يا مشکل باشد.


به‌طور کلي، مراحلى که براى تهيه و طرح يک واحد آموزشى - صرف‌نظر از موضوع - بايد در نظر گرفته شود به قرار زير است:


۱. بررسى و تشخيص نيازها. اين مرحله شامل دو قسمت است:


الف- مشخص کردن هدف کلى واحد.


ب- تعيين عنوان کلى واحد.


۲. تشخيص و نوشتن هدف‌هاى رفتاري.


۳. انتخاب و سازمان‌دهى محتوا. اين مرحله شامل چهار قسمت است:


الف- انتخاب عناوين و موضوعات.


ب- انتخاب مفاهيم اساسى و مهم.


ج- انتخاب منابع.


د- سازمان‌دهى محتوا.


۴. تعيين و سازمان‌دهى تجارب يادگيري.


الف- معرفى واحد.


ب- بسط واحد و تحليل آن.


ج- مشخص کردن تسلسل فعاليت‌ها.


د- مشخص کردن کاربرد واحد.


هـ- اخذ نتيجهٔ کلى.


۵. ارزشيابى واحد.


۶. اصلاح و تداوم واحد. بررسى مراحل اجرايى واحد به منظور هماهنگى بيشتر، تعادل حذف يا افزايش پاره‌اى مطالب و پيش‌بينى و برنامه‌ريزى براى واحدهاى بعدى.