روش واحد موضوع، موضوعات مورد مطالعه را به صورت واحدهاى بزرگ مورد مطالعه قرار مى‌دهد.

هدف

مطالعه دربارهٔ يک سلسله موضوعات مرتبط به هم، بدون توجه به تفکيک تصعنى آنها.

انواع تجارب آموزشى

سخنرانى به عنوان راهنمايى براى مطالعهٔ بيشتر، تحقيقات متنوع، کار انفرادى و گاهى جمعى.

تنظيم تجارب آموزشى

ارتباط موضوعات بيشتر افقى است، ولى گاهى ممکن است ارتباط عمودى نيز وجود داشته باشد.

طرح‌ريزى

صرف وقت بيشتر در طرح‌ريزى توسط معلم و گاهى با همکارى شاگرد.

نظريه يادگيرى

يادگيرى متکى به فهم کلى موضوعات مختلف در محور يک موضوع اصلى است.

انگيزه

علاقه به فعاليت و لذت بردن از آن اساس تقويت است و عامل پاداش و تنبيه در آن کمتر مطرح مى‌شود.

انضباط

انضباط بيشتر درونى است و مسؤوليت فردى و گروهى در اين روش بيشتر مطرح است.

ارزشيابى

بررسى تجارب شاگردان و طبقه‌بندى آنها. البته امتحان نيز ممکن است جزئى از ارزشيابى باشد.