پيروى از نظريه، به جريان مشاوره سرعت مى‌بخشد و حل مشکلات را به‌طريق صحيح ممکن مى‌سازد و از اتلاف نيرو و توان مراجع و مشاور جلوگيرى مى‌کند و مشاور را در پيش‌بينى رفتار مراجع يارى مى‌دهد. نظريه همچون نقشه‌اى است که به مشاور مى‌آموزد چه چيزهائى را جستجو کند، چه توقع و انتظارى از جلسهٔ مشاوره داشته باشد، چگونه و با چه روشى نيل به اهداف مشاور را ميسر سازد. از اين‌رو، استفاده از نظريه، کار و عملکرد مشاور را در زمينه‌هاى تشخيص و درمان و پيش‌بينى نتايج و نيز کاربرد فنون مشاوره تسهيل مى‌کند و نحوهٔ فعاليت او را در ادارهٔ جلسات مشاوره مشخص مى‌سازد.