مشاورهٔ مراجع - محورى سه نوع هدف آني، مياني، و نهائى دارد. اهداف آني، موجب تحرک و انگيزش مراجع در جلسهٔ مشاوره و تداوم آن مى‌شوند و به اهداف ميانى و سپس نهائى مى‌انجامند. برقرارى رابطهٔ پذيرا، ايجاد اعتقاد به مشاوره، و جلب اعتماد مراجع به مشاور از جملهٔ اهداف آنى محسوب مى‌شوند. اهداف مياني، مراجع را در نيل به اهداف نهائى يارى مى‌دهند. به‌عنوان مثال، کاهش اضطراب و نگرانى و خصومت را مى‌توان از جمله اهداف ميانى به حساب آورد. اهداف نهائي، وسعت و کليت دارند و عواقب درازمدت مشاوره را شامل مى‌شوند و در کل شخصيت فرد تأثير مى‌گذارند. به‌عنوان نمونه، اينکه مراجع دوست دارد در آينده چه نوع فردى شود و چگونه زندگيش را ادامه دهد، در زمرهٔ اهداف نهائى قلمداد مى‌شوند. ايجاد تعادل روانى و شناخت توانائى‌ها به‌منظور تشخيص و قبول واقعيت - يعنى همان چيزى که فرد ادراک و تجربه مى‌کند - از اهداف نهائى مشاورهٔ مراجع - محورى است. مقصود اصلى مشاورهٔ مراجع - محوري، کمک به فرد براى کاهش اضطراب و افزايش خود‌آگاهى و خودشناسى و نهايتاً نيل به خود - شکوفائى است که چنين ويژگى‌هائى را به همراه دارد:


احساس آرامش در زندگي، قبول خود و ديگران، وجود انگيزهٔ درونى براى تلاش و فعاليت سازنده، ستايش و تمجيد زيبائى‌ها و اقدام به کارهاى مفيد، برقرارى روابط عميق عاطفى با ديگران، داشتن اهداف سازنده در زندگي، و قبول مسؤوليت رفتار خويش.