براى اينکه مشاوره مراجع محور با موفقيت انجام گيرد و براى مراجع مفيد واقع شود بايد شرايطى مهيا شود. اين شرايط عبارتند از:

درک توأم با هم‌فهمى

مشاور بايد گفته‌ها و احساسات مراجع را بدان‌گونه که مطرح مى‌گردند، دريابد و بتواند خود را در جهان پديدارى مراجع قرار دهد و موقعيت او را احساس کند. مشاور بايد جهان درون مراجع را از دريچهٔ چشم وى نظاره کند. درک توأم با هم‌فهمي، زمانى به‌ وجود مى‌آيد که اولاً مشاور فعالانه به مراجع گوش فرا دهد و موقعيتى فراهم آورد که مراجع احساسات و افکار خود را به‌ راحتى مطرح سازد؛ ثانياً مشاور، مراجع را به عنوان فردى بى‌همتا که احساسات و افکار و خصوصيات منحصر به ‌فرد و جهانى متفاوت با ديگران دارد بپذيرد؛ ثالثاً مشاور رابطه‌اى عميق و دوستانه و عارى از تهديد و سلطه با مراجع برقرار سازد.

توجه مثبت بى‌قيد و شرط (Unconditional Positive regard)

احترام بدون قيد و شرط به مراجع و توجه به افکار و احساسات او، موجب مشارکت فعال مراجع و طرح مشکل در جلسهٔ مشاور مى‌گردد. در عين‌حال که مشاور، مراجع را به‌عنوان يک انسان و با ارزش‌هاى يک انسان مى‌پذيرد، در رفتارها و افکار احتمالى نامطلوب وى جاى بحث مى‌گذارد و در خلال مشاوره در موقعيت‌هاى مناسب، مراجع را به تغيير افکار و رفتارهاى نامطلوب خود تشويق مى‌کند.

خلوص

خلوص عبارت است از خود بودن مشاور در ارتباط با مراجع. بدين‌ معنى که مشاور در جريان مشاوره، بدان‌گونه که خودش است عمل مى‌کند، در گفته‌ها و رفتارش ثبات وجود دارد و نقش شخص ديگرى را ايفاء نمى‌کند، و در موارد ضرورى تجربيات خود را آگاهانه و صادقانه با مراجع مطرح مى‌سازد. براى انجام اين کار، مشاور بايد بياموزد، چگونه مى‌تواند به ديگران احترام گذارد، به چه طريقى ديگران را به سخن گفتن بيشتر تشويق کند، به چه شيوه‌اى به جهان درون ديگران وارد شود، با چه شيوه‌اى ترس ديگران را بکاهد، و چگونه از قضاوت دربارهٔ ديگران بپرهيزد.