سم ماده‌اى است که اگر به مقدار کافى وارد بدن شود مى‌تواند باعث آسيب دائم يا موقت بشود. اگرچه بعضى از مسموميت‌ها عمدى و از اقدام به خودکشى ناشى مى‌شود اما بقيه بر اثر مصرف موادى است که ما روزانه از آنها استفاده مى‌کنيم. صرفنظر از علت، موارد مسموميت هميشه به مراقبت‌هاى فورى پزشکى يا بيمارستانى نياز دارند.


هيچ‌وقت کوشش نکنيد که شخص مسموم را وادار به استفراغ کنيد؛ اين کار نه تنها مفيد نيست بلکه ممکن است حال مصدوم را بدتر کند.