وقتى غذا به‌طرز غيربهداشتى نگهدارى يا پخته شود ممکن است آلوده به باکترى‌ها شود که اين باکترى‌ها ايجاد مسموميت غذائى مى‌کنند. معمول‌ترين اين نوع باکترى‌ها عبارتند از: استافيلوکوک که در مواد خوراکى تکثير شده و ايجاد مواد سمى (توکسين) مى‌کند؛ ديگرى سال مونّلا که يک باکترى عفونى است و از طريق اشخاصى که بهداشت را رعايت نمى‌کنند يا آشپزخانه‌هاى غيربهداشتى انتقال پيدا مى‌کند.


- عوارض و نشانه‌ها


۱. مسموميت ناشى از استافيلوکوک

اين عوارض و نشانه‌ها بين ۲ تا ۶ ساعت پس از خوردن غذاى آلوده ظاهر مى‌شود.


- مصدوم دچار حالت تهوع شده و ممکن است استفراغ کند.

- مصدوم ممکن است از دل درد شکايت کند و ممکن است سردرد هم داشته باشد.

- در مراحل بعدى مصدوم احتمالاً دچار اسهال مى‌شود.

- عوارض و نشانه‌هاى شوک.


۲. مسموميت ناشى از سالمونلا

عوارض و نشانه‌هاى ناشى از سالمونلا ممکن است حدود ۲ ساعت پس از خوردن غذاى آلوده يا پس از يک يا دو روز ظاهر شود.


- مصدوم تب مى‌کند.

- مصدوم دچار اسهال خواهد شد.

- مصدوم حالت تهوع پيدا کرده و شروع به استفراغ مى‌کند.

- مصدوم از درد شکم مى‌نالد.

- عوارض و نشانه‌هاى شوک.


- هدف:

خبر کردن پزشک.


- درمان:

به مبحث درمان عمومى مسموميت مراجعه شود.


۱. مصدوم را وادار سازيد که استراحت کند.

۲. به مصدوم مقدار زيادى مايعات بدهيد.

۳. اگر در مورد وخامت حال مصدوم ترديد داريد او را به بيمارستان بفرستيد.