آفتاب

مهندسی شیمی و تکنولوژی های وابسته

مهندسی شیمی و تکنولوژی های وابسته

نمایش ۱ تا 25 از ۴۶۶ مقاله
کتالب حاضر که به انگلیسی منتشر شده در پنج فصل به مباحثی درباره طراحی و راه‌اندازی انواع راکتورهای شیمیایی اختصاص دارد .عناوین بخش‌های کتاب عبارت‌انداز : 'واکنش‌های متجانس در ایده‌ال', 'واکنش‌های ', 'الگوهای سیال, اتصالی و سیال غیر ایده‌ال', 'واکنش‌های تحریک شده بوسیله جامدات', 'سیستم‌های غیر کاتالیزور 'و 'سیستم‌های واکنش بیو شیمیایی .' این مطالب با مسائل و...مباحث مربوط به مهندسی شیمی ترمودینامیک در شانزده فصل کتاب برای دانشجویان رشته‌های شیمی فراهم آمده است .کتاب حاضر در اصل متن انگلیسی ویرایش ششم از 'ترمودینامیک مهندسی شیمی 'است .عناوین برخی از فصل‌های کتاب از این قرار است' :مقدمه‌ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی', 'قانون اول ترمودینامیک و سایر مفاهیم اساسی ترمودینامیک', 'والو متریک اجزای سیالات محض', 'کارکرده...

نوشتار حاضر, پنجمین ویرایش از کتاب ((مقدمه‌ای بر ترمودنیک مهندسی شیمی)) است که به زبان انگلیسی نگارش یافته است .برخی مباحث کتاب عبارت‌اند از : ((مفاهیم اساسی و قانون اول ترمودنیک شیمی)), ((اجزای ولومتریک سیالات محض)), ((اثرات گرما)), ((قانون دوم ترمودینامیک)), ((اجزای ترمودینامیک سیالات)) و ((ترمودینامیک فرآیندهای جریان)) .در پایان هر فصل مسائل و تمرین‌های...

سومین ویرایش 'عملیات انتقال جرم 'به مباحثی در باب فرآیند انتقال جرم در فیزیک و مهندسی شیمی اختصاص دارد .کتاب در چهار بخش تدوین شده که عناوین برخی مطالب آن بدین قرار است' :اصول و مفاهیم انتقال جرم', 'پخش و نفوذ انتقال جرم در (سیالات, جامدات, اینترفاز, ضریب انقباض)', و 'عملیات گاز ـ مایع (ابزار و تجهیزات انجام عملیات گاز مایع, عملیات مرطوب سازی, جذب گاز, تق...در کتاب حاضر مراحل و شیوه‌های انتقال جرم در شیمی برای دانشجویان رشته‌های مهندسی به زبان انگلیسی تشریح می‌شود' .مفاهیم انتقال جرم', 'ارتباط پراکندگی و انتشار در انتقال جرم 'و 'عملیات گاز ـ مایع, مایع ـ مایع, و جامد ـ سیال ' عناوین مباحث کتاب است که با مسائل و تمرین‌های متعدد تدوین شده است .کتاب با نمایه موضوعی متن به پایان می‌رسد .هفتمین ویرایش از مجموعه دو جلدی 'دست‌نامه مهندسی شیمی پیرز 'طی سی بخش به زبان انگلیسی فراهم آمده است .هر بخش متشکل از چند فصل است و مباحث هر فصل با نکات مهم, آخرین یافته‌های علمی, جداول, نمودار, تصاویر و تمرین‌های متنوع همراه است .در پایان جلد دوم نمایه موضوعی متن و در ابتدای جلد اول, شرحی درباره نحوه و مراحل تنظیم کتاب درج شده است . عناوین برخی از بخش‌ها...

هفتمین ویرایش از 'دست‌نامه مهندسی شیمی پیرز 'در دو جلد به زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته‌های مهندسی شیمی تدوین شده است .این مجموعه با تصاویر, جداول, و تمرین‌های متعدد همراه است .کتاب در 30بخش سامان یافته که عناوین برخی از آنها بدین قرار است :دیتاهای شیمی و فیزیکی, سمبل‌های ریاضی, واکنش‌های کینتیک, ترودینامیک, کنترل فرآیند, سیالات و انتقال آنها, و گرما...

جلد دوم از ویرایش هفتم کتاب حاضر شامل مطالبی است به زبان انگلیسی با موضوعاتی همچون' :جذب گاز و طراحی سیستم گاز ـ مایع', 'آماده‌سازی و عملکرد جامد ـ گاز', 'فرایندهای تفکیک ثانوی', 'راکتورهای شیمیایی', 'مهندسی بیوشیمی 'و 'تامین فرایندها .'کتاب حاضر دست نامه‌ای است به زبان انگلیسی که برای مطالعه دانشجویان مهندسی شیمی به طبع رسیده است .برخی عناوین مطالب کتاب عبارت‌اند از' :تبدیل فاکتورها و سمبل‌های ریاضی', 'اطلاعات فیزیکی و شیمیایی', 'ریاضیات', 'ترمودینامیک‌ها', 'عبور گرما و ماده', 'دینامیک‌های جامد و سیال 'و 'کنترل جریان‌ها .'کتاب حاضر اولین جلد از((دست نامه مهندسان شیمی پیریس)) است که در سیزده بخش به زبان انگلیسی نگارش یافته است .برای نمونه :((نمادهای ریاضی و فاکتورهای اختلاط)), ((داده‌ها شیمی و فیزیک)), ((ریاضیات)), ((ترمودینامیک‌ها)), ((انتقال جرم و گرما)), ((دینامیک‌های پارتیکل و سیال)), ((کینیتک‌های واکنش)) و ((کنترل فرایندها)) .در پایان کتاب نمایه موضوعی متن به چاپ رسیده...هفتمین ویرایش((دست‌نامه مهندسان شیمی پیرز)) در دو جلد به زبان انگلیسی منتشر شده است .این دست‌نامه شامل آیین‌نامه‌ها, استانداردها و آخرین یافته‌های مهندسی شیمی است که عده‌ای از متخصصان آن را تدوین کرده‌اند .دانشجویان رشته مهندسی شیمی کتاب را با مباحثی از این دست مطالعه می‌کنند :((ابزار و عملیات استخراج مایع ـ مایع)), ((ابزار و عملیات استخراج مایع ـ جامد)),...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴۶۶ مقاله