نوسه يا رنگين ‌کمان يا کمان اژفنداک تيرکمان على است. ابوريحان بيرونى در کتاب الهند مى‌گويد: ”هنديان قوس قزح را کمان ”اندرا ـ Indra“ رئيس مى‌دانند همچنان‌که عوام آن‌را کمان رستم مى‌خوانند.“ ابوالفرج رونى گفته:


چون تيغ زند آفتاب رايت برابر بگريد کمان رستم


هرگاه سرخى قوس قزح زياد باشد نشان خونريزى است اگر سبزى آن زياد باشد علامت خُرمى است و زردى آن که زياد باشد علامت ناخوشى است. هرگاه در هنگام رؤيت آن سر خود را باز کنند موى سر را پرپشت مى‌کند.