بادگير امام‌زاده هلال‌ابن علی، كاشان
بادگير امام‌زاده هلال‌ابن علی، كاشان
نمای داخلی آرامگاه شاه نعمت‌ اللّه ولی، كرمان
نمای داخلی آرامگاه شاه نعمت‌ اللّه ولی، كرمان