ديوى است که دور از آبادى در کوه‌ها و بيابان‌ها زندگى مى‌کند و به هر شکلى که بخواهد در مى‌آيد و مردم را از راه در مى‌برد. کسى که در بيابان تنها بخوابد کف پاى او را آن‌قدر مى‌ليسد و خون آن را مى‌خورد تا بميرد.