زمين روى شاخ گاو است گاو روى ماهى است هنگامى‌که گاو خسته مى‌شود زمين را از روى يک شاخ آن روى ديگرى مى‌لغزاند و همين سبب زمين‌لرزه مى‌شود.


به عقيدهٔ يونانيان زمين روى دوش اطلس (Atlas) است. در افسانه‌هاى آريائى گاو نمايندهٔ قوت و نيرو است و مقدس شمرده مى‌شود.


”... بعضى ذکر فرموده‌اند که زمين بر روى يک شاخ گاو است هر وقتى‌که آن شاخ خسته مى‌شود. آن گاو سر خود را حرکت مى‌دهد و مى‌جنباند و زمين را مى‌اندازد بر روى شاخ ديگر و هر موضع از زمين که بر روى شاخ گاو قرار مى‌گيرد آن قطعه زلزله مى‌شود... (مجمع‌النورين ص ۲۵۰)


گاوى است بر اسمان قرين پروين يک گاو دگر نهفته در زير زمين
گر بينائى چشم حقيقت بگشا زير و زبر دو گاو مشتى خربين


خيام


فرو شد به ماهى و بر شد به ماه بن نيزه و قبهٔ بارگاه


فردوسى


من گاو زمينم که جهان بردارم يا چرخ چهارمم که خورشيد کشم؟


معزى


کهکشان راه مکه را نشان مى‌دهد.


مجموعهٔ ستاره‌هاى کوچکى که مانند خط کاه پاشيده مى‌باشد و به اسم کهکشان معروف است بر طبق افسانهٔ يونانى (Galaxie) راهى است که از آنجا به کوشک ژوپيتر مى‌روند. مردمان سيام کهکشان را ”جادهٔ فيل سفيد“ مى‌دانند، اسپانيولى‌ها ”جادهٔ سانتياگو“ و ترک‌ها معتقد هستند که ”راه زوار“ است.