آذربايجان شرقى در شمال با جمهورى آذربايجان و ارمنستان، از غرب به درياچه اروميه، از جنوب به زنجان واز شرق به کوههاى سبلان محدود است.


آذربايجان شرقى از زمان مهاجرت قوم ماد و تشکيل حکومت در اين سرزمين از غلبهٔ اسکندر بر ايران تا ظهور سردار ايرانى آتور پاد که مانع از اشغال آذربايجان شد و تا امروز، آثار گرانقدرى از ميراث فرهنگى و ... را براى ايران نگاه داشته است. نماياندن سيماى ميراث فرهنگى آذربايجان شرقى اگرچه کوتاه و سريع، بدان سبب روى نمود تا راهنماى گردشگران و نيز پاسداشت ميراث فرهنگ کهن اين بخش از ايران اسلامى باشد.