اهداف اجتماعى

۱. وظايف خود را در مقابل خانواده، دوستان و همسايگان مى‌داند.


۲. اعضاى خانواده‌ى خود را دوست دارد و در انجام کارها به آنها کمک مى‌کند.


۳. به معلمين و اولياى مدرسه احترام مى‌گذارد.


۴. به حق خود قانع است و حقوق ديگران را رعايت مى‌کند.


۵. براى بدست‌آوردن حق خود از راه‌هاى درست، تلاش مى‌کند.


۶. هم‌کلاسى‌هاى خود را دوست دارد و به آنها کمک مى‌کند.


۷. همکارى با ديگران را دوست دارد.


۸. در بازى‌ها و فعاليت‌هاى گروهى شرکت مى‌کند.


۹. مقررات مدرسه را مى‌داند و به آنها عمل مى‌کند.


۱۰. به رعايت مقررات اجتماعى علاقه نشان مى‌دهد.


۱۱. به انجام وظايف و مسؤوليت‌هايى که بر عهده‌ى او مى‌گذارند، پاى‌بند است.


۱۲. نظرات اصلاحى ديگران را در مورد خود مى‌پذيرد.


۱۳. اشتباهات ديگران را با رعايت احترام به آنها تذکر مى‌دهد.


۱۴. در برابر خدمت ديگران قدرشناس است و از آنها تشکر مى‌کند.


۱۵. آداب سخن‌گفتن را رعايت مى‌کند.


۱۶. خدمت کردن به ميهن و مردمِ خود را دوست دارد.

اهداف زيستى

۱. از حواس خود به خوبى محافظت و استفاده مى‌کند.


۲. در نشستن و راه‌رفتن و استفاده از قواى بدني، به درستى عمل مى‌کند.


۳. بهداشت فردى و اجتماعى را رعايت مى‌کند.


۴. در حفظ محيط زيست کوشاست.


۵. با تمرين‌ها و بازى‌هاى مناسب، قابليت‌هاى جسمى خويش را افزايش مى‌دهد.


۶. نکات ايمنى را مى‌داند و رعايت مى‌نمايد.


۷. اهميت مصونيت در برابر امراض را درک مى‌کند.


۸.در حفظ سلامتى خود و ديگران تلاش مى‌کند.

اهداف اقتصادى

۱. کار کردن را دوست دارد و به افرادى که کارهاى مفيد دارند، احترام مى‌گذارد.


۲. وسايل خود را تميز و سالم نگه مى‌دارد.


۳. تن‌پروري، بى‌کارى و راحت‌طلبى را از عوامل شکست فرد و جامعه مى‌داند.


۴. در حفظ اموال عمومى به عنوان ثروت ملى مى‌کوشد و در استفاده از آنها درست عمل مى‌کند.


۵. مالکيت خود و ديگران را تميز مى‌دهد و به مالکيت ديگران احترام مى‌گذارد.


۶. مشاغل و حِرَف موجود در محيط زندگى خود را مى‌‌شناسد.


۷. به استفاده از توليدات داخلى علاقه‌مند است.

اهداف سياسى

۱. نظام جمهورى اسلامى ايران را مى‌شناسد، به پرچم کشور احترام مى‌گذارد و سرود ملى را از حفظ مى‌خواند.


۲. با زندگى بنيان‌گذار جمهورى اسلامى ايران آشناست و از او به بزرگى ياد مى‌کند.


۳. اهميت استقلال و آزادى را در پيشرفت جامعه درک مى‌کند.


۴. به حکومت دينى و ولايت فقيه علاقه‌مند است.


۵. مسلمانان را دوست دارد و نسبت به امور آنان بى‌تفاوت نيست.


۶. اقوام مختلف ايرانى را مى‌شناسد و با آنان احساس هم‌بستگى مى‌کند.


۷. افراد عدالت‌خواه و حق‌طلب را دوست دارد.


۸. سران کفار و مشرکين صدراسلام را مى‌شناسد و با اعمال آنها نسبت به پيامبر و مسلمين آشناست.


۹. سران کفار و مشرکين معاند اسلام را در زمان حاضر مى‌شناسد.


۱۰. با مفهوم وحدت و امنيت ملى آشناست.