خانواده به عنوان يک واحد و سازمان اجتماعى دارى نقش‌ها و وظايف متعدد و متکثرى است. يک خانواده هم مى‌تواند نقش توليدى را ايفاء کند، مثل افراد يک خانواده روستايى که همگى کار مى‌کنند. خانواده نقش خدماتى را نيز براى خود و براى تعدادى از افراد اجتماع برعهده دارند. غذايى که در خانه طبخ مى‌شود، لباسى که شسته مى‌شود و محيطى که براى استراحت افراد خانواده تدارک ديده مى‌شود، همه خدماتى هست که به اعضاء خانواده ارائه مى‌شود. خدمات بهداشتى و درمانى نيز در خانواده به اعضاء آن عرضه مى‌شود. نقش آموزشى و تربيتى خانواده نيز مشخص و مسلم است.


علاوه بر اين نقش‌ها، خانواده در رفع نيازهاى جسمانى و روانى اعضاء آن نيز نقش غيرقابل انکارى به عهده دارد. به اين ترتيب خانواده، ضمن آنکه يک سازمان اجتماعى است، از اين جهت که نقش‌هاى متعدد و متکثرى را نيز عهده‌دار است، به شکل مشخص داراى برجستگى متفاوت و ممتازى نسبت به ساير واحدهاى اجتماعى مى‌باشد، ضمن اينکه يک واحد بنيادى و اوليه براى ساختن يک جامعه است. لذا خانواده يک واحد بنيادى اجتماعى است که داراى نقش‌ها و وظايف متعدد و گوناگون است.