يکى از وظايف عمده و کارکردهاى خانواده در تربيت فرزندان نظارت، کنترل و پى‌گيرى امور آموزشى و تربيتى فرزندان درخانه و مدرسه است.