اگر غريزه جنسى در جهت مناسب و صحيح هدايت شود مى‌تواند سبب کمال گردد و اگر از مسير خود منحرف شود، انحطاط فرد، خانواده و جامه را بهمراه خواهد داشت. خانواده و جامعه مسؤول تربيت افراد مى‌باشند و شايسته است اين مسؤوليت را بخوبى انجام دهند. براى شناخت اين مسؤوليت‌ها و تربيت صحيح غريزه جنسى نکاتى بايد مورد توجه قرارگيرد از جمله موارد ذيل:


الف. غريزه امرى همگانى است که محدود به مرز و منطقه‌اى نمى‌باشد. از دورن برمى‌خيزد و بتدريج و مستمر رشد مى‌کند؛ رشد آن مسيرى مشخص دارد و عوامل اجتماعي، طبيعى و... آن را از بين نمى‌برد.


ب. غريزه جنسى داراى ويژگى‌هايى است از جمله جنبهٔ ادراکي،انفعالى و حرکتى که شناخت آنها براى هدايت صحيح آن مهم است.


ج. بيدارى غريزه‌جنسى در انسان امرى است تدريجي. خانواده بايد از عواملى که مى‌تواند منجر به بلوغ زودرس يا انحراف آن گردد آگاه باشد و آنها را مهار کند.


د. بيدارى جنسى در کودک به صورت‌هايى از جمله کشف و يادگيرى صورت مى‌گيرد. والدين بايد ضمن‌توجه به اين راه‌ها براى تربيت‌جنسى فرزندان خود به نکات ذيل توجه داشته باشند:


۱.مراقب شوخى‌ەا و مزاح‌هاى خود باشند چون کودکان دقيقاً اعمال آنها را زيرنظر دارند.


۲.نحوه پوشش و آرايش مادر نبايد براى فرزندان حساسيت برانگيز باشد.


۳. بستر کودکان حتى‌المقدور از سنين طفوليت از والدين جدا باشد.


۴. در هنگام شستشوى کودک نقاط حساس او را زياد تحريک نکنند.


۵. پوشش و لباس کودک خيلى نرم يا خيلى زبر نباشد که باعث تحريک يا ميل به دستکارى خود شود.


۶. ختنه يک سنت اسلامى است در زمان مناسب انجام گيرد.


۷. نحوه پوشش و رفتار دختر و پسر ازسن خاصى مناسب رع و عرف باشد.


۸. پدر و مادر در هنگام بيمارى‌ها، زخم و جراحت در اطراف آلت‌تناسى کودک مراقبت‌ها و احتياط‌ هاى لازم را بعمل آورند.


۹. کودک در رختخواب يا فرش يا اشياء خودسايشى و خودتحريکى نداشته باشد.


۱۰. سؤالات کودکان از سنين خاص درباره امورجنسى آغاز مى‌شود و نشانه کنجکاوى است، والدين بايد با مراقبت و دقٌت به اين سؤال‌ها جواب دهند...