سرود ملی


<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'>
<tr>
<td width='50%' valign='top'></td>
</tr>
</table>

شيلى کشورى است دراز و باريک و مى‌توان گفت تنها سرزمينى است که با طولى نزديک به ۴۳۰۰ کيلومتر در کُره جغرافيا بدين شکل يافت مى‌شود.


شيلى نيز همانند ساير کشورهاى آمريکاى لاتين قبل از هجوم اسپانيائى‌ها در قرن شانزدهم، مسکن و مأواى قبايل سرخ‌پوست و بومى به شمار مى‌رفت. چنانکه اين سرزمين از جمله مکان‌هائى است که بيشترين قبايل سرخ‌پوست را در خود جاى داده بود.


قانون اساسى سال ۱۹۸۱ در حقيقت تشريح‌کننده انتقال به دموکراسى و جداسازى رئيس جمهور از دسته‌بندى‌هاى نظامى و زمينه‌ساز انتخابات رياست جمهورى و برقرارى مجدد مجالس دوگانه قانون‌گذارى شامل مجلس سنا که سناتورهاى آن براى مدت هشت سال انتخاب مى‌شوند و مجلس نمايندگان با دوره چهار ساله، گرديد.