پل رفتن در ورزش کشتي، حالتى است که کشتى‌گير بدن خود را در شرايط خاص کشتي، به وضعيتى شبيه به پل در مى‌آورد.