کشتى‌گيرى که با اجراء فنون مختلف از سوى حريف به روى پل عقب رفته، در صورت کسب قابليت‌هاى بدنى لازم و آموزش مهارت‌هاى رهائى از پل، مى‌تواند از فنون پل‌شکن حريف رها شود.


نتيجهٔ اجراء مهارت‌هاى رهائى از پل، ممکن است منجر به خاک شدن و يا به پل رفتن حريف شود.