پل‌شکن در حالت يک دست دو دست

روش ”پل‌شکن در حالت يک دست دو دست“، هنگام اجراء فنونى مانند کول‌انداز، پيچ‌پيچک و غيره قابل استفاده است (شکل - پل‌شکن در حالت يک دست دو دست در گارد موافق).


پل‌شکن در حالت يک دست دو دست در گارد موافق
پل‌شکن در حالت يک دست دو دست در گارد موافق

پل‌شکن در حالت کندلون يا براد

روش ”پل‌شکن در حالت کندلون يا براد“، هنگام اجراء فنونى مانند کندلون يا براد، بغل رومي، شترغلت و غيره قابل استفاده است (شکل - پل‌شکن در حالت کندلون يا براد).


پل‌شکن در حالت کندلون يا براد
پل‌شکن در حالت کندلون يا براد

پل‌شکن در حالت حصيرمال

روش ”پل‌شکن در حالت حصيرمال“، هنگام اجراء فنونى مانند کندهٔ حصيرمال، کندهٔ رو و غيره قابل استفاده است (شکل - پل‌شکن در حالت حصيرمال).


پل‌شکن در حالت حصيرمال
پل‌شکن در حالت حصيرمال