اين تمرينات که شامل، تمرينات سه‌نفره، دونفره و انفرادى است، براى تحقق اهداف ذيل انجام مى‌شود:


- تقويت اختصاصى عضلاتِ شکم، کمر، پشت و گردن.


- پيشگيرى از وقوع صدمات و آسيب‌هاى احتمالى به ستون فقرات و خصوصاً نخاع شوکى.


- اجراء بهتر و کامل‌تر مهارت‌هاى کشتى.


- افزايش قابليت‌هائى مانند: قدرت، انعطاف‌پذيري، استقامت عضلاني، نيرو، جنبش‌پذيرى و توان در عضلات عمل‌کننده، خصوصاً عضلات ستون فقرات.


اجراء تمرينات پل‌سازي، به ترتيب از ساده به پيچيده بيان خواهد شد، و توصيه مى‌شود که اين ترتيب در حين انجام تمرينات رعايت شود، زيرا:


- باعث جلوگيرى از آسيب به ستون فقرات مى‌شود،


- تقويت عضلاتِ عمل‌کننده را به حداکثر مى‌رساند،


- رشد مهارت‌هاى حرکتى به‌سرعت و با سهولت انجام مى‌شود.