پل‌شکن عبارت از حالتى است که کشتى‌گير مجري، حريف خود را به پل برده، و سعى مى‌کند او را ضربهٔ فنى نمايد. در نتيجه با روش‌هاى مختلف که بستگى به اجراء فنون متفاوت و حالت گرفتن حريف دارد، کشتى‌گير مجري، با فشارهاى خود سعى مى‌کند شانه‌هاى حريف را با تشک آشنا کند.

پل‌شکن در حالت دست در کمر (يک دست کمر) از پهلو

روش ”پل‌شکن در حالت دست در کمر (يک دست کمر) از پهلو“،هنگام اجراء فنونى مانند پيچ کمر، تندر، سوبلس، سالتوجلو، يک دست و يک پا، يک دست کمر، کول‌انداز، پيچ‌پيچک، دست در مخالف و غيره، قابل استفاده است (شکل - پل‌شکن در حالت دست در کمر - يک دست کمر).


پل‌شکن در حالت دست در کمر (يک دست کمر)
پل‌شکن در حالت دست در کمر (يک دست کمر)

پل‌شکن در حالت دست در گردن (يک دست گردن) از پهلو

روش ”پل‌شکن در حالت دست در گردن (يک دست گردن) از پهلو“،هنگام اجراء فنونى مانند فن کمر، کول‌انداز، پيچ‌پيچک و غيره، قابل استفاده است (شکل - پل‌شکن در حالت دست در گردن - يک دست گردن).


پل‌شکن در حالت دست در گردن (يک دست در گردن)
پل‌شکن در حالت دست در گردن (يک دست در گردن)

پل‌شکن در حالت دست در گردن از بالاى سر

روش ”پل‌شکن در حالت دست در گردن از بالاى سر “، هنگام اجراء فنونى مانند کول‌انداز، پيچ‌پيچک و غيره قابل استفاده است (شکل - پل‌شکن در حالت دست در گردن از بالاى سر).


پل‌شکن در حالت دست در گردن از بالاى سر
پل‌شکن در حالت دست در گردن از بالاى سر