نوعى ارائه است که رسانه اصلى آن، نوشتار است، هرچند در مقولات علمى -فني، معمولاً از شکل هم براى انتقال ايده استفاده مى‌شود. ارائه‌کننده به کمک يک زبان داراى خط و براساس سبک و سياق مشخص، اطلاعات موردنظر خود را منتقل مى‌کند. سبک و سياق کتابت به حيطه‌اى بستگى دارد که ارائه‌کننده در آن قلم مى‌زند.