اين مرحله مهم‌ترين و اساسى‌ترين مرحله کار است. در همين مرحله است که کار دشوار و ظريف توليد متن انجام مى‌شود. تمام عناصر کانال ارائه‌کننده در اين مرحله نقش دارند، خواه نقش منفى و خواه نقش مثبت. بديهى است انديشه و احساس ارائه‌کننده (گاه بيشتر انديشه و کمتر احساس و گاه برعکس) بيشترين نقش را در توليد متن دارند هرچه ارائه‌کننده جان‌‌ آگاه‌تر باشد و جهان جانش از انديشه و آگاهى و احساس بهره‌مندتر، متن توليد‌شده مطلوب‌تر و مؤثرتر خواهد بود. روشن است که داشتن مهارت‌نگارش و در عين حال توجه به ويژگى‌هاى زبانى و سبک متن علمى - فني، در اين کار الزامى است.