ارائه کتبي، به مثابه نوعى انتقال اطلاعات، خصوصياتى دارد به شرح زير:


- غيابى است (ارائه‌کننده در حضور نيست).


- قابل استناد است.


- با فرصت است.


- مشروح است (عرصه شرح و بسط وجود دارد البته بايد کنترل کمى و کيفى شود).


- تعداد مخاطبين معمولاً زياد است (در بعض گونه‌ها مخاطبين معدودند).


- سبک و سياق مشخص و معمولاً واحد دارد (بويژه در مقولات علمى - فني).


- تأثيرگذاريش تدريجى (و طبعاً غيابي) است.


- احتمال بروز اشتباه (حداقل نسبت به ارائه شفاهي) کمتر است.


- امکان تبادل‌ نظر روياروى وجود ندارد و اساساً نوعى انتقال اطلاعات يکسويه است.