با توجه به تعاريف فوق مى‌توان نتيجه گرفت که ارزشيابى پيشرفت تحصيلى عبارت است از فرايندى منظم براى تعيين و تشخيص ميزان پيشرفت شاگردان در رسيدن به هدف‌هاى آموزشي (سيف، على‌اکبر - ۱۳۶۴؛ ص ۲۶ و ۲۷.). منظور از فرايند منظم اين است که ارزشيابى بايد بر طبق يک برنامه و روال منظم انجام گيرد؛ از اين رو، مشاهدات بى‌نظم و ترتيب رفتار شاگردان و پيش‌داورى‌هاى معلمان را نمى‌توان ارزشيابى دانست. ارزشيابى پيشرفت تحصيلى هميشه ناظر بر هدف‌هاى آموزشى است. ارزشيابى است که مشخص مى‌کند شاگرد به هدف‌هاى تعيين شده رسيده است يا نه. در واقع، بدون توجه به هدف‌هاى آموزشى از پيش تعيين شده، ارزشيابى پيشرفت تحصيلى معنا نخواهد داشت.