اهميت و ضرورت ارزشيابى از نظر معلم

معلم در برنامه‌ريزى تدريس و تصميم‌گيرى در جريان فعاليت‌هاى آموزشى به داشتن اطلاعات زياد و معتبر در زمينه آمادگى و پيشرفت تحصيلى شاگردان و بازده فعاليت‌هاى کلاسى نيازمند است. اندازه‌گيرى و ارزشيابى مى‌تواند چنين اطلاعاتى را در اختيار او قرار دهد. اين اطلاعات را مى‌توان در سه مقوله تقسيم‌بندى کرد:


الف- اشکالات و نواقص موجود در طرح آموزشى را از ديدگاه هدف‌ها، محتوا، روش‌ها، مواد و وسايل آموزشى و عناصر ديگر در اختيار معلم قرار مى‌دهد؛


ب- ميزان پيشرفت تحصيلى شاگردان و آمادگى آنان را براى آموزش‌هاى بعدى مشخص مى‌کند؛


ج- کارآيى تدريس و کفايت ابزارهايى را که در اندازه‌گيرى پيشرفت تحصيلى شاگردان به کار رفته است، نشان مى‌دهد.

اهميت و ضرورت ارزشيابى از نظر شاگرد

چنانچه ارزشيابى به نحو مطلوب انجام گيرد، مستقيماً در بهبود چگونگى يادگيرى شاگردان تأثير مى‌گذارد؛ زيرا:


الف- ارزشيابى براى جلب دقت و تلاش شاگردان براى يادگيرى و همچنين آگاهى از پيشرفت تحصيلى آنان انگيزهٔ بسيار مؤثرى است؛


ب- شاگردان به وسيله ارزشيابي، به جنبه‌هاى مثبت و منفى خود در يادگيرى پى خواهند برد و با راهنمايى معلم براى توسعهٔ جنبه‌هاى مثبت و رفع نارسايى‌هاى آموزشى خود کوشش خواهند کرد؛


ج- ارزشيابى مستمر سبب خواهد شد که مطالب آموزشى دائماً مرور شود و از ياد نرود؛


د- نتايج ارزشيابي، شاگردان را به خودشناسى که يکى از هدف‌هاى مهم تعليم و تربيت و عامل مهمى براى تصميم‌گيرى‌هاى آگاهانه است، رهنمون مى‌شود.