آموزش بهداشت در مفهوم و معناى کلى خود، روش تعليمى است که از طريق آن مى‌توان در ايجاد و بهبود عادات و رفتار مطلوب، دگرگونى يا سلب موهومات و خرافات ذهني، تغيير سنت‌هاى نامعقول و غيرمنطقى مسايل بهداشتى فرد، خانواده يا جامعه، نقش مؤثر و مفيد و فزايندە‌اى داشت. به‌عبارت ديگر، آموزش بهداشت عبارت از دانسته‌هاى زيستي، بهداشتي، اجتماعى و تربيتى است براى کار با مردم به‌منظور ايجاد و تغيير رفتار آنان در جهت بهبود سلامت جسمي، روانى و اجتماعى آنان که توسط مربيان و دست‌اندرکاران بهداشت و با استفاده از وسايل کمک‌آموزشى انجام مى‌گيرد. به‌طور کلى مراحلى که جهت قبولاندن معيارهاى بهداشتى و ردکردن معيارهاى غلط طى مى‌شود، به‌نام آموزش بهداشت ناميده مى‌شود.