مقصود از ارزيابى آموزش بهداشت در مدارس، وقوف به کم و کيف تأثير نتايج حاصله از اجراء برنامه‌هاى آموزشى در طرز تلقى تغييرات رفتارى و ايجاد عادات منطبق بر اصول بهداشتى است. ارزيابى در زمينه‌هاى مختلف زير انجام شود:


۱. تحقيق در کم و کيف اثر آموزش بهداشت نزد آموزگاران، کارکنان مدرسه، والدين و دانش‌آموزان، برآوردهاى حاصله از تغيير رفتار، و عملکرد هر گروه نسبت به مسائل بهداشتى مورد بحث و آموزش.


۲. ارزيابى ديدگاه‌هاى جديد نسبت به نيازهاى بهداشتى دانش‌آموزان و امکانات بيشتر در جهت گسترش و ارتقاء وضع بهداشتى مدرسه و مقايسه آن با مدارسى که از آموزش برخوردار نيستند.


۳. بررسى لازم در زمينه ميزان دگرگونى‌هاى بهداشتى محيط فيزيکى مدرسه، کيفيت نظافت فضاهاى مختلف، کلاس‌ها، راهروها، حياط، زمين‌بازي، سرويس‌هاى بهداشتى و غيره.


۴. مصاحبه با آموزگاران، کارکنان و دانش‌آموزان مدرسه و ارزيابى ميزان درک و دريافت و باورهاى آنها نسبت به مسائل آموزش بهداشتي. براى سنجش صحيح‌تر اين زمينه، بهتر است از افراد باتجربه و صاحب‌نظران بهداشتى غير از آموزش‌دهندگان در آن مدرسه استفاده شود تا نتايج حاصله با خطاهاى آمارى کمترى مواجه گردد.