مهندسى نفت

مجموعهٔ کارشناسى مهندسى نفت از مجموعه‌هاى آموزش عالى است که رکن اصلى يکى از بخش‌هاى عمدهٔ نفت يعنى توليد، اکتشاف و استخراج نفت و گاز را تشکيل مى‌دهد. اساس کار اين دوره کارشناسى مکانيک سيالات، ديناميک گازها، ترموديناميک سيالات، انتقال جرم و طرح و اقتصاد مهندسى مبتنى است. هدف اين دوره تربيت مهندسان کارآمد براى عهده‌دار شدن طرح و اجراء روش‌هاى بهينه براى بهره‌بردارى از منابع نفت و گاز کشور مى‌باشد.


طول متوسط اين دوره ۴ سال بوده و کليهٔ دروس آن در ۸ ترم تحصيلى تنظيم و برنامه‌ريزى شده است. تعداد کل واحدهاى درسى با احتساب کارآموزى ۱۴۰ واحد است. فارغ‌التحصيلان اين دوره با توجه به گرايش نقش و توانائى زير را در مهندسى نفت خواهد داشت:


۱. مخازن نفت و گاز


- بررسى قابليت توليد مخزن با به‌کارگيرى و بهره‌مندى از شيوه‌هاى جديد مطالعاتى از جمله مدل‌سازى


- ارزيابى توزيع فشار و توجيه اُفت آن در مخزن و چگونگى کنترل مخزن


- ارائهٔ شرايط عملياتى براى بهره‌بردارى از مخزن با به‌کارگيرى خصوصيات و رفتار بالفعل مخزن


- انتخاب و ارائه روش عملى افزايش استخراج از مخازن با احتساب ملاحظات فنى و اقتصادى


- ارزيابى عمليات بهره‌بردارى و ارائهٔ روش بهينه


- مديريت و صيانت از مخازن نفت و گاز و ارائهٔ روش‌هاى عملى براى جلوگيرى از زوال مخازن


- اعمال مديريت در بهره‌بردارى معقول از مخازن و حفاظت تجهيزات


- توانائى ارزيابى فنى - اقتصادى طرح‌ها و عمليات ازدياد استخراج از مخازن و بهينه‌سازى آنها


- ارزيابى تأثير روش‌هاى ازدياد استخراج از مخازن بر محيط زيست و ارائهٔ طُرُق عملى بر حفاظت آن


۲. حفارى و استخراج نفت


- به‌کارگيرى اطلاعات عملى و فنى در عمليات حفارى و استخراج


- ارزيابى فنى - اقتصادى روش‌هاى حفارى و انتخاب و ارائهٔ روش و عمليات مناسب حفارى و استخراج با توجه به شرايط و خصوصيات زمين‌شناسى و اقليمى منطقهٔ مورد حفارى


- طراحى تجهيزات حفارى و انجام عمليات در مناسب‌ترين شرايط


- ارزيابى مصالح و تأمين و تجهيز تدارکات براى عمليات حفارى و استخراج


- مقايسهٔ فنى - اقتصادى عمليات و روش‌هاى متفاوت حفارى‌ و ارائهٔ طريق براى توانمندى تکنولوژى اين زمينهٔ صنعت نفت کشور و نيز رفع نيازهاى فورى آن


- حفاظت و صيانت از تجهيزات حفارى و جلوگيرى از هدرروى مصالح و امکانات اقتصادى


- ارزيابى اثرات تکنولوژى حفارى و استخراج بر محيط زيست کشور و ارائهٔ طريق عملى براى جلوگيرى از تخريب آن


۳. بهره‌بردارى از منابع نفت و گاز


- ارزيابى قابليت توليد مخازن و بررسى امکان‌پذيرى روش‌هاى بهره‌بردارى موردنظر


- ارزيابى فنى - اقتصادى مخازن و تجهيزات لازم


- طرح و اجراء بهينهٔ عمليات بهره‌بردارى


- تشخيص ويژگى‌ها و چگونگى رفتار با چاه‌هاى گوناگون


- توجيه و انتخاب روش مناسب براى بهره‌بردارى و ازدياد استخراج با توجه به شرايط مکانى و اقتصادى


- حفاظت منابع نفت و گاز و ارائهٔ روش‌هاى عملى براى افزايش طول عمر آنها


- بررسى و ارزيابى عملى استراتژيک روش بهره‌بردارى بر محيط زيست

مهندسى اکتشاف نفت

تمامى فعاليت‌ها اعم از مطالعات سطح‌الارضي، ژئوشيميائى و عمليات ژئوفيزيک که نهايتاً منتج به شناخت ساختار مخازن نفت و گاز مى‌شود مشمول مهندسى اکتشاف نفت مى‌گردد.