رهبرى جلسه مشاوره عبارت از اين‌ است که مشاور تا چه حدى مى‌کوشد مراجع را به دنبال خود بکشاند و ادارهٔ جلسه را بر عهده گيرد و نيز با چه ميزان افکار و عقايد خود ادامهٔ جلسهٔ مشاوره را مى‌تواند تحت تأثير قرار دهد. به عقيدهٔ رابينسون (۱۹۵۰) رهبرى جلسهٔ مشاوره، فعاليتى بين مراجع و مشاور است که بدان وسيله مشاور، مراجع را به دنبال خود مى‌کشاند و با پيشنهادات او جلسهٔ مشاوره را در نيل به اهداف تعيين شده ادامه مى‌دهد.


براى آنکه رهبرى جلسه مشاوره به‌طور مفيد و مؤثر انجام گيرد بايد نکاتى مورد توجه قرار گيرد: اول آنکه مشاور در اعمال نوع رهبرى بايد توانائى و ميزان پذيرش مراجع را مد نظر قرار دهد. اگر مراجع براى پذيرش رهبرى اعمال شده، آماده نباشد نسبت به جلسه مشاوره مقاومت خواهد کرد؛ دوم آنکه مشاور بايد بتواند در جلسهٔ مشاوره در زمان مناسب از کلمات رهبرى‌کننده به‌طريق درستى که به موضوع نيز مربوط مى‌شود استفاده کند.