جملات رهبرى‌کننده در جلسه مشاوره بر دو نوع هستند: اول جملاتى که به‌طور غيرمستقيم مراجع را تشويق مى‌کنند تا موضوع مورد بحث را عميق‌تر مورد بررسى قرار دهد. به‌عنوان مثال، مى‌توان از مراجع پرسيد: ”آيا ممکن است دربارهٔ اين موضوع توضيح بيشترى بدهي؟ ، يا امروز دربارهٔ چه موضوعى دوست داريد صحبت کنيد؟“ دوم استفاده از جملاتى است که بدان‌ وسيله مشاور به‌طور مستقيم در بحث جلسهٔ مشاوره مداخله مى‌کند و از مراجع مى‌خواهد دربارهٔ موضوعى که قبلاً مطرح نشده است صحبت کند. به‌عنوان مثال، ممکن است مشاور از مراجع بخواهد دربارهٔ پدرش حرف بزند. چون مشاور تازه کار براى ادامهٔ جلسهٔ مشاوره، آمادگى کافى ندارد جهت کمک به او جملاتى پيشنهاد مى‌گردد که در مواقع ضرورى مى‌تواند از آنها استفاده کند.


۱. اين مشکل چطور به‌وجود آمده است؟


۲. دربارهٔ اين موضوع، چيزهاى بيشترى بيان کنيد.


۳. دربارهٔ اين موضوع، چه تصورى داريد؟


۴. در اين مورد چه احساسى داريد؟