آفتاب

تاریخ عمومی جهان

تاریخ عمومی جهان

نمایش ۱ تا 25 از ۷۱۱ مقاله

در پژوهش حاضر تاریخ وقایع مربوط به فتوحات و متصرفات مسلمانان در سرزمین‌های اروپایی که در قرن‌های نخست اسلامی به وقوع پیوست, شرح و بررسی می‌شود .برخی سرفصل‌های کتاب بدین قرار است :((تمدن اسلامی در دنیای غرب)) ;((آغاز فتوحات مسلمانان در فرانسه)) ;((سرگذشت مسلمانان در جنوب فرانسه)) ;((عبدالرحمن عافقی)) ;((ناوگان دریایی اسلام در آب‌های اسپانیا و آفریقا)) ;((چ...کتاب حاضر, ترجمه جلد هشتم از کتاب 'تاریخ الکامل/ عزالدین ابن اثیر ( 630ـ 555ه.ق) 'است .در این مجلد رویدادهای جهان اسلام از سال 138تا 195ه.ق به ترتیب و توالی سنوات بیان می‌شود .گفتنی است 'تاریخ کامل', تاریخی عمومی است که وقایع عالم را از ابتدای خلقت تا سال 628در بر می‌گیرد .کتاب, جلد نهم از مجموعه 'تاریخ کامل', نوشته ابن اثیر است که طی آن, رویدادهای سال‌های 196ه.ق تا 249ه.ق به ترتیب و توالی زمانی ـ سال به سال ـ بازگو می‌شود .در این کتاب, رویدادهای جهان اسلام با اشاره به اختلاف میان امین و مامون آغاز می‌شود .در پی آن, چگونگی لشکرکشی طاهر از خراسان به بغداد و سرانجام شکست و مرگ امین تشریح می‌گردد .کتاب با وقایع مربوط به دوران...جلد حاضر از ترجمه فارسی 'الکامل 'حوادث سال 250تا 294ه.ق را شامل می‌شود .تعدادی از رویدادهای مهم این دوره که در کتاب مندرج است از این قرارند :سر برکشیدن حسن بن زید علوی ;خلافت معتزبالله ;نبرد فرنگان در اندلس ;درگذشت محمد بن عبدالله بن طاهر ;فرمانروایی یعقوب صفاری ; آغاز کار احمد بن طولون ;تسلط یعقوب لیث صفاری بر کرمان و فارس ;آغاز کار صاحب الزنج ;خلافت معتم...کتاب حاضر, ترجمه فارسی جلد یازدهم 'تاریخ کامل', نوشته ابن اثیر است که در ادامه مجلدات قبلی به طبع رسیده است. جلد یازدهم شامل رویدادهای مربوط به سال های 295 هجری قمری تا 336 هـ ق است. نخستین خبری که در این جلد آمده, مربوط به درگذشت اسماعیل بن احمد سامانی و روی کار آمدن فرزند او احمد است. سپس به درگذشت مکتفی و به خلافت رسیدن مقتدر بالله اشاره می شود. آخرین اخب...نوشتار حاضر, ترجمه‌ای است از جلد دوازدهم کتاب 'تاریخ کامل' که طی آن, وقایع و رخدادهای تاریخی ایران و برخی سرزمین‌های اسلامی از سال 337 هجری تا سال 400 هجری به ترتیب و توالی تاریخ وقوع بازگو می‌شود. کتاب با مبحث 'آغاز فرمانروایی معزالدوله بر مرصول و بازگشت از آن' شروع می‌شود و با 'بازگشت موید به فرمانروایی اندلس و فرجام کار او' به پایان می‌رسد. عناوین برخی رو...جلد هفتم از ترجمه کتاب((تاریخ کامل)) ابن اثیر در بردارنده رویدادهای سال 97ه.ق/ 55ـ 754م به ترتیب سنوات است .پاره‌ای از وقایع سال‌های یادشده بدین قرار است :((فرمانداری یزیدبن مهلب بر خراسان)), ((گشودن جرجان و طبرستان)), ((خلافت عمربن عبدالعزیز)), ((آغاز فراخوان عباسیان)), ((خلافت یزیدبن عبدالملک)), ((پیروزی خزران بر مسلمانان)), ((خلافت هشام‌بن عبدالملک)),...

چهارمین جلد از مجموعه پنج جلدی((تاریخنامه طبری)) شامل شرح حوادث تاریخ اسلام از اوایل خلافت حضرت علی(ع) و واقعه جنگ جمل تا پایان خلافت((المسترشد بالله)) عباسی است .بخشی از مطالب این جلد بعدها به این کتاب افزوده شده که وقایع را تا اواخر خلافت عباسی شامل می‌شود .گزیده‌ای از مطالب این جلد عبارت‌اند از :خبر حرب جمل, خبر وقعه صفین, خبر خوارج که بر علی(ع) بیرون...جلد سوم((تاریخنامه طبری)) با رویدادهای تاریخ صدر اسلام از ابتدای زندگانی و رسالت پیامبر(ص) آغاز می‌گردد و حوادث را تا آغاز خلافت حضرت علی(ع) و مقدمات جنگ جمل شامل می‌شود .گزیده عناوین این جلد از این قرار است :ذکر انساب پیغمبر تا آدم صلوات‌الله, تزویج خدیجه, بنت خویلد با پیغامبر, سبب ویران کردن خانه کعبه مکیان, وحی آوردن جبریل بر محمد(ص), هجرت پیغمبر(ص),...در جلد دوم چاپ و تصحیح حاضر((تاریخنامه طبری)), رویدادهای تاریخی و سلطنت پادشاهان ساسانی پس از مرگ قباد و آغاز پادشاهی انوشیروان پی گرفته می‌شود و متن اصلی کتاب با سقوط دودمان ساسانی به پایان می‌رسد .در این قسمت نیز حوادث دوران یاد شده در سرزمین‌های دیگر همچون یمن, حبشه و عربستان طبق منابع و روایات اسلامی آورده شده است .این قسمت بخش کمتری از صفحات جلد دوم...پنجمین مجلد((تاریخنامه طبری)) شامل توضیحات و تعلیقات و فهرست‌های مصحح بر بخش تاریخ اسلام تاریخنامه طبری(جلد سوم و چهارم چاپ حاضر) است که این قسمت‌ها را شامل می‌گردد :تفصیل نسخه بدل‌ها(مقایسه تطبیقی نسخه‌های مربوط به بخش تاریخ پس از اسلام کتاب تاریخنامه طبری), تعلیقات, فهرست آیه‌های قرآنی, فهرست حدیث‌های نبوی, فهرست شعرهای عربی, امثال و حکم, فهرست واژه‌ها,...تاریخنامه طبری که اینک کامل‌ترین متن تصحیح شده آن در پنج جلد با تعلیقات و یادداشت‌های مفصل و تحقیقی به چاپ رسیده, ترجمه اخبارالامم و الملوک, اثر محمد بن جریر طبری است .مصحح کتاب در پیش گفتار مفصل خود به انتساب ترجمه تاریخ طبری به بلعمی, طبری و آثارش, تاریخ طبری, خاندان بلعمی, ترجمه تاریخنامه طبری, تصحیح متن و نسخه‌های مورد استفاده و روش کار اشاره کرده چن...پنجمین مجلد 'تاریخنامه طبری 'تماما شامل توضیحات و تعلیقات و فهرست‌های مصحح بر بخش تاریخ اسلام تاریخنامه طبری (جلد سوم و چهارم چاپ حاضر) است که این قسمت‌ها را شامل می‌گردد :تفصیل نسخه بدل‌ها (مقایسه تطبیقی نسخه‌های مربوط به بخش تاریخ پس از اسلام کتاب تاریخنامه طبری), تعلیقات, فهرست آیه‌های قرآنی, فهرست حدیث‌های نبوی, فهرست شعرهای عربی, امثال و حکم, فهرست و...جلد سوم 'تاریخنامه طبری 'با رویدادهای تاریخ صدر اسلام, از ابتدای زندگانی و رسالت پیامبر (ص) آغاز می‌گردد و حوادث مربوط به آغاز خلافت حضرت علی (ع) و مقدمات جنگ جمل را شامل می‌شود .گزیده عناوین این جلد بدین قرار است : ذکر انساب پیغبر تا آدم صلوات‌الله, تزویج خدیجه بنت خویلد با پیامبر (ص), سبب ویران کردن خانه کعبه مکیان, وحی آوردن جبرئیل بر محمد (ص), هجرت پی...چهارمین جلد از مجموعه پنج جلدی 'تاریخنامه طبری 'شامل شرح حوادث تاریخ اسلام از اوایل خلافت حضرت علی (ع) و واقعه جنگ جمل تا پایان خلافت 'المسترشد بالله 'عباسی است .بخشی از مطالب این جلد بعدها به کتاب افزوده شده که وقایع را تا اواخر خلافت عباسی شامل می‌شود .گزیده‌ای از مطالب این جلد به شرح زیر است :خبر حرب جمل, خبر واقعه صفین, خبر خوارج که بر علی (ع) بیرون...'تاریخنامه طبری 'که اینک چاپ دوم کامل‌ترین متن تصحیح شده آن در پنج جلد با تعلیقات و یادداشت‌های مفصل و تحقیقی به چاپ رسیده, ترجمه اخبارالامم و الملوک, اثر محمدبن جریر طبری است .مصحح کتاب در پیش گفتار مفصل خود به انتساب ترجمه تاریخ طبری به بلعمی, طبری و آثارش, تاریخ طبری, خاندان بلعمی, ترجمه تاریخنامه طبری, تصحیح متن و نسخه‌های مورد استفاده و روش کار خود ا...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۷۱۱ مقاله