ارائه، به‌عنوان انتقال اطلاعات، سيستم خاص خود را دارد. اين سيستم در طبيعت و در جامعه انسانى هميشه وجود داشته است (حتى در گونه ابتدايى‌اش پيش از آغاز مدنيت انسان). اما شنون (SHANON) با ايده گرفتن از اين سيستم طبيعي، مبانى رياضى آن را براى انتقال اطلاعات ماشينى‌شان و به اصطلاح آن را نظريه‌مند کرد. به‌منظور يادآورى و احياناً آشنايى ابتدايى بعض خوانندگان با سيستم انتقال اطلاعات شنون، مدل آن را در اينجا نشان مى‌دهيم:


نماى ساده‌شدهٔ سيستم انتقال اطلاعات ماشينى (يکسويه One-way information transmission)
نماى ساده‌شدهٔ سيستم انتقال اطلاعات ماشينى (يکسويه One-way information transmission)

همانطور که در شکل ديده مى‌شود. سيستم انتقال اطلاعات ماشينى از عناصر زير تشکيل شده است.


- مبدأ با فرستنده مجهز به کانال (يا مکانيسم فيلتراژ)


- مقصد يا گيرنده، مجهز به کانال


- پيام


- رسانه انتقال


- محيط انتقال


- پارازيت‌ها


مى‌بينيم که در اين سيستم نيز عناصر مشابه سيستم انتقال اطلاعات ماشينى وجود دارد.