ارائه‌کننده و کانال ارائه‌کننده

عامل اصلى در سيستم ارائه است. همين عامل است که چهار فراروند پيام‌انديشي، پيام‌سازي، پيام‌پيرايى و پيام‌فرستى را انجام مى‌دهد. آنچه که نهايتاً به مخاطب مى‌رسد، حاصل عملکرد کانال ارائه‌کننده است. بنابراين کميت و کيفيت پيام، مستقيماً تحت تأثير همين کانال است.


کانال ارائه‌کننده، مجموعه خصوصيات شخصى و شخصيتى اوست.

مخاطب و کانال مخاطب

کانال در سيستم ارائه عبارت است از تمام خصوصيات شخصى و شخصيتى انسان، يعنى مجموعه‌اى بسيار پيچيده از عناصر شخصى - شخصيتى انسان که در طيفى از انديشه‌اى تا فيزيکى جاى مى‌گيرند. پيامى که انسانى به انسان ديگر منتقل مى‌کند، از کانال ارائه‌کننده عبور مى‌کند و نيز پس از عبور از کانال مخاطب، به او مى‌رسد. از اين‌رو تمام خصوصيات انسان (که شايد بعض آنها هنوز چندان قابل شناسايى و تبيين نباشند) روى فراروند ارائه تأثير دارند.


فراروند ارائه، يک فراروند مرکب است، يعنى از تعدادى فراروند تشکيل شده است که هر يک از نگاهى دقيق مى‌توانند از فراروندهاى ديگرى تشکيل شوند. فراروندهاى تشکيل‌دهنده ارائه عبارتند از:


- فراروند پيام‌انديشي


- فراروند پيام‌سازي


- فراروند پيام‌پيرايي


- فراروند پيام‌گيري


- فراروند پيام‌کاوى (آناکاوى - تحليل - پيام)


- فراروند فهم (عقلى يا شهودي) يا حسّ پيام

پيام

موضوعى که بايد منتقل شود و با استفاده از نمادهايى کد مى‌شود.

رسانه

مجموعه‌اى از نشانه‌هاى گفتاري، نوشتاري، تصويري، صوتى يا حرکتى و قواعد ناظر به آنها (به بيان ديگر زبان در معناى عام)

انواع رسانه

همانطور که گفته شد رسانه مجموعه‌اى از نشانه‌ها و قواعد ناظر بر آنهاست. انواع رسانه‌ عبارتند از: گفتاري، نوشتاري، تصويري، صوتي، حرکتى اشاره‌اي، ترکيبي، نمايشي