هر يک از اين عوامل خصوصيات و جنبه‌هايى دارند. براى اين‌که ارائه‌اى مؤثر و مطلوب باشد، بايد که تأثيرات مثبت اين مجموعه عوامل، در حداکثر و تأثيرات منفى آنها در حداقل باشد. چنانچه هر يک از اين عوامل، فاقد حداقل خصوصيات و شرايط لازم باشند، طبعاً روى سيستم ارائه تأثيرات منفى خواهند داشت. بنابراين در بررسى عوامل با تأثيرات منفى (متناظر با پارازيت‌ها در سيستم انتقال اطلاعات ماشيني)، بايد تأثيرات منفى هر يک از اين عوامل را بازشناخت. تأثيرات منفى هر عامل خود وقتى بروز و عمل مى‌کنند که آن عامل خواه از نظر خصوصيات لازم و خواه از لحاظ عملکرد، ضعيف باشد.

ارائه‌کننده

عامل اصلى در سيستم ارائه است. همين عامل است که چهار فراروند پيام‌انديشي، پيام‌سازي، پيام‌پيرايى و پيام‌فرستى را انجام مى‌دهد. آنچه که نهايتاً به مخاطب مى‌رسد، حاصل عملکرد کانال ارائه‌کننده است.بنابراين کميت و کيفيت پيام، مستقيماً تحت تأثير همين کانال است.

انواع فراروند ارائه‌کننده

انواع فراروند ارائه‌کننده عبارتند از: فراروند پيام‌انديشي، پيام‌سازي، پيام‌پيرايى و پيام‌فرستي.

خصوصيات ارائه‌کننده

کانال ارائه‌کننده، مجموعه خصوصيات شخصى و شخصيتى اوست. اين خصوصيات، صرف‌نظر از خصوصيات و ظرايف، به‌طورکلى عبارتند از:


- آمادگى روحى و جسمي


- تسلط بر موضوع ارائه


- آشنايى با موضوعات همسايه با موضوع ارائه


- انگيزه و هدف درست (درست بودن البته بستگى به دستگاه ارزشي فرد و جامعه دارد)


- شناخت از وضع مخاطب از نظر:


٭ جنس


٭ ميزان دانسته‌ها


٭ باورهاى فرهنگى


٭ وضع اجتماعى و سياسي


٭ جنسيت


٭ خواسته‌هاى مخاطب از ارائه


٭ علاقه‌ها


- مهارت بکارگيرى صحيح رسانه ارائه


- مهارت انجام درست چهار فراروند پيام‌انديشي، پيام‌سازي، پيام‌پيرايى و پيام‌فرستي


- اهميت قائل شدن براى مخاطب


- صادق و امين بودن در ارائه


- دقيق بودن (دقت ارائه البته نسبى است و خود به عوامل چند بستگى دارد)


- شناخت از محيط طبيعى و اجتماعى ارائه


- نداشتن تعصّب بى‌جا


وجود اين خصوصيات در ارائه‌کننده سبب مى‌شود تا تأثيرات منفى ناشى از اين عامل مهم به حداقل برسد و بعلاوه به ارائه‌کننده امکان دهد تا ارائه را بهتر کنترل کمى و کيفى کند.

مخاطب

دومين عامل مهم در سيستم ارائه مخاطب است. اين عامل بايد فراروندهاى پيام‌گيري، پيام‌کاوى و درک يا حس پيام را انجام دهد. آنچه که مخاطب از پيام ارائه‌کننده درمى‌يابد، حاصل عملکرد کانال اوست و در نتيجه کميت و کيفيت پيام، تحت تأثير اين کانال مهم نيز هست.

فراروندها

همانطور که مى‌دانيم در يک سيستم ارائه مخاطب فراروندهاى ذيل را دنبال مى‌کند:


پيام‌گيري، پيام‌کاوى و درک يا حس پيام

سطح مخاطب

مخاطب ارائه، در مقايسه با وضع ارائه‌کننده، نسبت به موضوع ارائه، مى‌تواند در يکى از سه موضوع باشد:


زيرسطح ، هم‌سطح و فراسطح

خصوصيات مخاطب

مخاطب هرچه باشد، بايد مجموعه‌اى از خصوصيات شخصى - شخصيتى را حائز باشد که گذشته از جزئيات، اهم آنها عبارتند از:


- آمادگى روحى - جسمي


- داشتن حداقل دانش اوليه لازم


- داشتن ملزومات پيام‌گيري، پيام‌کاوى و درک يا حس پيام (اين ملزومات در طيفى از انديشه‌اى تا فيزيکى جاى دارند)


- اهميت قائل ‌شدن براى ارائه


- داشتن دقت، صبر و در عين حال شوق در پيام‌گيري، پيام‌کاوى و درک يا حس پيام


- داشتن شناخت از ارائه‌کننده (که طبعاً نسبى است و معمولا‌‌ً بطور غيرمستقيم حاصل مى‌شود)


- داشتن انگيزه و هدف درست


- نداشت تعصب بى‌جا

خصوصيات موضوع ارائه

موضوع ارائه در مقولات علمى - فنى بايد خصوصيات کلى زير را داشته باشد:


- اعتبار علمى - فني


- اولويت ارائه (با توجه به نيازها و مصالح جوامع بشري)


- سودمندى براى جامعه (ارائه آن، نياز موجهى را برآورده کند)


- عنوان مشخص و روشن


- حيطه و حدود معلوم و در صورت لزوم به خوبى قابل تعريف


- قابل احاطه و پرداختن توسط ارائه‌کننده باشد.


- مورد علاقه ارائه‌کننده باشد.


- امکانات آماده‌سازى محتواى ارائه آن فراهم باشد.


- ارائه آن در يک محيط اجتماعى مشخص، امکان‌پذير باشد.


بديهى است در مقولات غيرعلمى - فني، موضوع ارائه‌ مى‌تواند خصوصيات ديگرى داشته باشد، بويژه اعتبار، اولويت و سودمندى آن با معيارها و ضوابط خاص خود سنجيده مى‌شود.