سرود ملی


<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'>
<tr>
<td width='50%' valign='top'></td>
</tr>
</table>

کشور مالزى در جنوب شرقى آسيا واقع شده و از دو قسمت کاملاً مجزا تشکيل مى‌شود از لحاظ جغرافيائى ميان ۱ تا ۷ درجه عرض شمالى و ۱۰۰ تا ۱۱۹ درجه طول شرقى قرار دارد.


از اولين ساکنان مالزى به عنوان اورنگ اصلي نام برده مى‌شود که عمدتاً در شبه‌جزيره ساکن بوده‌اند و بعضاً تاکنون نيز شيوه زندگى خود را حفظ کرده‌اند. سابقهٔ حضور آنها در مالزى احتمالاً به پنج هزار سال قبل باز مى‌گردد.آثار سنگى به دست آمده در لنگونگ در پراک و نيز در غار نباه در سارواک اين موضوع را به خوبى تأئيد مى‌کند.


مالزى داراى يک اقتصاد نسبتاً باز (آزاد) و بازارگرا است که از زمان استقلال اين کشور در سال ۱۹۵۷ رشد مداوم و تنوع فزاينده‌اى را نشان مى‌دهد. طى دهه گذشته، اقتصاد اين کشور با عملکردى قوى در بخش‌هاى سرمايه‌گذارى خارجى و داخلى و همچنين صادرات صنعتى هدايت شده و با نرخ رشد سالانه‌اى معادل ۸ درصد در توليد ناخالص داخلى پيشرفت چشمگيرى داشته است.