ترکيب تيم

هر تيم مى‌تواند حداکثر از ۱۲ بازيکن، يک مربي، يک کمک مربي، يک فيزيوتراپ و يک پزشک تشکيل شود.

تور

تور بايد يک متر عرض و ۵۰/۹ متر طول داشته باشد. سرتاسر بالاى تور از يک نوار سفيد پارچه‌اى دولايه و به عرض ۵ سانتى‌متر بافته شده است. اين تور از شبکه‌هاى مربع شکل که طول هر ضلع آن ۱۰ سانتى‌متر است درست شده و با يک سيم فنرى محکم به دو سر پايه وصل مى‌شود. ارتفاع آن براى زنان ۲۴/۲ و براى مردان ۴۳/۲ متر مى‌باشد.


نوار سفيد جانبى و آنتن‌ها: دو نوار به پنهاى ۵ سانتى‌متر و طول يک متر که کاملاً عمود بر خط طولى است و به قسمت خارجى هر يک از نوارها يک آنتن وصل مى‌گردد، اين آنتن قابليت ارتجاعى دارد و نشکن است. فاصله بين دو آنتن ۹ متر مى‌باشد. هر يک از آنتن‌ها ۸/۱ متر طول و تقريباً ۱ سانتى‌متر عرض دارد. ۸۰ سانتى‌متر از طول آن در قسمت بالاى تور و يک متر باقيمانده در داخل تور قرار مى‌گيرد. اين آنتن به‌طور متناوب رنگ‌آميزى شده اين رنگ‌ها (قرمز و سفيد، نارنجى و سفيد، سفيد و سياه و...) مى‌باشد.

تجهيزات

تجهيزات يک بازيکن شامل: پيراهن، شورت و کفش ورزشى است. کفش‌ها بايد سبک و مناسب بازى و زير آنها،لاستيکى يا چرمى و بدون پاشنه باشد.

کسب يک امتياز، برنده ست و برنده مسابقه

کسب يک امتياز

- امتياز:

تيم يک امتياز کسب مى‌کند:

۱. هنگامى که موفق شود توپ را در زمين بازى حريف خود فرود آورد.

۲. وقتى که تيم حريف مرتکب خطا شود (قانون خطا)

۳. زمانى که تيم حريف جريمه‌اى دريافت نمايد.


- خطا :

يک تيم وقتى مرتکب خطا مى‌شود که عمليات بازى را برخلاف قوانين انجام دهد (يا در راه‌هاى ديگر از قوانين تخلف نمايد). داوران به خطاها رأى داده و جرائم آنها را بر طبق قوانين تعيين مى‌نمايند:


۱. چنانچه دو يا چند خطا پياپى اتفاق افتد، فقط خطاى اول اعلام مى‌شود.


۲. در صورتى که دو يا چند خطا به توسط دو بازيکن از دو تيم مخالف هم اتفاق افتد، خطاى طرفين محسوب شده و رالى بجا اعلام مى‌شود. (بجا اعلام مى‌شود يعنى سرويس توسط سرويس‌ زننده قبلى تکرار مى‌شود).


- نتايج برنده شدن در هر رالى :

رالى نتيجه انجام عمليات بازى از لحظه زدن سرويس به توسط سرويس‌ زننده تا خارج شدن از بازى مى‌باشد.


۱. اگر تيم سرويس زننده برنده رالى شود، يک امتياز کسب نموده و به سرويس زدن ادامه مى‌دهد.


۲. اگر تيم دريافت کننده برنده رالى شود، يک امتياز کسب نموده و بايد سرويس بعدى را بزند.

برنده ست

برنده ست تيمى است (باستثناء ست نتيجه يا پنجم) که قبل از حريفش ۲۵ امتياز کسب نمايد و حداقل ۲ امتياز از تيم حريف پيش‌تر باشد. در حالت تساوى امتيازات ۲۴-۲۴، بازى ادامه مى‌يابد تا يکى از تيم‌ها به برترى دو امتياز بيشتر برسد (براى مثال ۲۴-۲۴ يا ۲۵-۲۷ و به بالا ...).


برنده مسابقه

- پيروزى در مسابقه با تيمى است که در سه ست برنده شود.


- در حالت تساوى ست‌ها ۲-۲، براى رفع تساوي، ست نتيجه (پنجم) با ۱۵ امتياز انجام مى‌شود به ترتيبى که برنده ست حداقل دو امتياز از حريفش پيش‌تر باشد.


امتناع از بازى و تيم ناقص

- اگر تيمى بعد از فراخوانده شدن به بازي، از بازى کردن خوددارى ورزد، امتناع از بازى محسوب شده و با نتيجه ۰-۳ براى مسابقه و ۰-۲۵ براى هر ست بازنده اعلام مى‌شود.


- تيمى که بدون دليل قابل توجيه در وقت مقرر و اعلام شده، در زمين بازى حاضر نشود امتناع از بازى کردن محسوب شده و با همان نتيجه ذکر شده بازنده مسابقه است.


- تيمى که براى يک ست يا براى مسابقه ناقص اعلام شود بازنده ست يا مسابقه است. به تيم حريف امتيازاتى که براى برنده شدن درست، يا امتيازات و ست‌هايى که براى برنده سدن درست يا مسابقه نياز باشد داده مى‌شود. تيمى که ناقص اعلام شده امتيازات و ست‌هايى که کسب نموده است حفظ مى‌کند.

ساختار بازى

قرعه با سکه

قبل از مسابقه داور اول قرعه با سکه (قرعه‌کشي) را براى انتخاب و تعيين زدن اولين سرويس و انتخاب يک سمت زمين دست اول انجام مى‌دهد. چنانچه ست نتيجه (ست پنجم) بايد انجام شود، قرعه جديد انجام خواهد شد.


- قرعه با سکه با حضور کاپيتان‌هاى هر دو تيم انجام مى‌شود.


- برنده قرعه يکى از موارد را انتخاب مى‌کند:

۱. حق زدن سرويس يا دريافت سرويس.

۲. يک سمت زمين.


- بازنده قرعه، انتخاب باقى‌مانده را بعهده دارد.


- توضيح:
اگر برنده قرعه، زدن اولين سرويس را انتخاب کند، بازنده قرعه حق انتخاب يک سمت زمين و بعلاوه حق دريافت را به عهده خواهد داشت. چنانچه برنده قرعه دريافت را انتخاب نمايد، بازنده قرعه انتخاب يک سمت زمين و بعلاوه حق زدن اولين سرويس را به عهده دارد.
   اگر برنده قرعه يک سمت زمين را انتخاب نمايد، بازنده قرعه يکى از اين دو، يعنى حق انتخاب زدن اولين سرويس يا دريافت را خواهد داشت، وشق باقى‌مانده به برنده قرعه تعلق خواهد گرفت.


- در حالت گرم کردن متوالى (تيم‌ها جدا ازهم)، تيمى که زدن اولين سرويس را به عهده دارد در اولين نوبت، روى تور تمرين مى‌کند.

دوره گرم کردن

- قبل از مسابقه، اگر تيم‌ها زمين ديگرى را براى گرم کردن در اختيار داشته‌اند، هر تيم به مدت ۳ دقيقه به گرم کردن روى تور مى‌پردازد. در غير اين صورت هر تيم مى‌تواند پنج دقيقه روى تور تمرين کند.


- چنانچه هر دو کاپيتان موافق گرم کردن روى تور باهم باشند، مى‌توانند به مدت ۶ دقيقه يا ۱۰ دقيقه متفقاً روى تور تمرين کنند.

برگ ارنج تيم

- در تمام اوقات بازى هر تيم بايد شش بازيکن در زمين بازى داشته باشد. ارنج شش بازيکن شروع کننده تيم در هر ست، نشان دهنده چرخش بازيکنان آن تيم در زمين بازى است. اين ترتيب بايد در سرتاسر ست رعايت شود و با قوت باقى بماند.


- قبل از شروع هر ست، مربى بايد ارنج بازيکنان شروع کننده تيمش را که روى برگ ارنج نوشته است تحويل دهد. اين برگ بايد بموقع تکميل و امضاء شده و به داور دوم يا نويسنده تسليم گردد.


- بازيکنانى که در ارنج شروع ست نيستند، ذخيره‌هاى آن ست محسوب مى‌شوند (باستثناء ليبرو).


- وقتى که برگ ارنج به داور دوم يا نويسنده تسليم شد، تغيير در برگ ارنج مجاز نيست مگر با درخواست تعويض قانونى براى تيم.


- اختلاف بين وضعيت جاگيرى بازکينان در زمين بازى و برگ ارنج تيم:

اگر قبل از شروع ست در وضعيت جاگيرى بازيکنان در زمين بازى و برگ ارنج اختلاف مشاهده شود وضعيت بازيکنان بايد به همان ترتيب تعيين شده در برگ ارنج تيم اصلاح شود. تيم جريمه نخواهد شد.


چنانچه، قبل از شروع ست، مشخص شود که شماره بازيکن در زمين بازي، در برگ ارنج تيم ثبت نشده است، وضعيت قرار گرفتن بازيکنان بايد بر طبق ارنج تيم با جايگزين نمودن بازيکن اعلام شده در برگ ارنج تيم اصلاح شود. تيم مجازات نخواهد شد.


بهر حال اگر مربى تيم بخواهد بازيکن يا بازيکنانى که نامشان در ارنج تيم ثبت نشده است در زمين باقى بمانند، او بايد درخواست تعويض قانونى بنمايد. بنابراين شماره آن بازيکن يا بازيکنان، بعنوان تعويض در برگ امتيازات مسابقه ثبت خواهد شد.

جاگيرى‌ها

در لحظه‌اى که سرويس به توسط سرويس‌ زننده زده مى‌شود، بازيکنان هر تيم بايد در داخل زمين خود، براساس ترتيب چرخش و ارنج مربوطه جاگيرى کنند (باستثناء زننده سرويس).


- نحوه جاگيرى بازيکنان به ترتيب زير مى‌باشد:

سه بازيکن نزديک‌تر به تور، بازيکنان رديف جلو، و به ترتيب منطقه ۴ (سمت چپ جلو)، منطقه ۳ (وسط جلو) و منطقه ۲ (سمت راست جلو) را اشغال مى‌نمايند.


یا سه بازيکن ديگر بازيکنان رديف عقب هستند که به ترتيب مناطق يا جاهاى ۵ (چپ عقب)، ۶ (وسط عقب) و ۱ (راست عقب) را اشغال مى‌کنند.


- ارتباط بين جاگيرى‌هاى بازيکنان:

هر بازيکن رديف عقب بايد نسبت به بازيکن رديف جلو مربوط به خود در فاصله دور تر از تور جاگيرى کند.


بازيکنان رديف جلو و بازيکنان رديف عقب در رعايت جاگيرى جانبى (سمت چپ يا راست) بايد به همان ترتيب اشاره شده در قانون بالا باشند.


- کنترل و تعيين جاگيرى بازيکنان براساس تماس پاهاى آنها با زمين و به ترتيب زير انجام مى‌شود:


۱. حداقل قسمتى از پاى هر بازيکن رديف جلو بايد از پاى بازيکن رديف عقب مربوط به خود به خط مرکزى يا وسط نزديکتر باشد.


۲. هر بازيکن سمت راست (يا چپ) بايد حداقل قسمتى از پايش از پاهاى بازيکن وسط رديف مربوط به خود به خط کنار سمت راست (يا چپ) نزديکتر باشد.


- وقتى که سرويس زده شد، بازيکنان مى‌توانند تغيير مکان داده و هر محلى را در زمين بازى و منطقه آزاد مربوط به خودشان اشغال نمايند.

خطاى جاگيرى

- يک تيم وقتى مرتکب خطاى جاگيرى مى‌شود که در لحظه زدن سرويس هر يک از بازيکنان آن تيم، در وضعيت جاگيرى صحيح خود نباشد.


- اگر سرويس زننده در لحظه اجراى سرويس مرتکب خطاى سرويس شود خطاى سرويس زننده بر خطاى جاگيرى اولويّت دارد.


- چنانچه بعد از زدن سرويس، خطاى سرويس اتفاق افتد خطاى سرويس اولويّت دارد و به حساب خواهد آمد.


- خطاى جاگيرى نتايج زير را در بر دارد:

۱. تيم با از دست دادن رالى مجازات مى‌شود.

۲. وضعيت جاگيرى بازيکنان بايد تصحيح گردد.

چرخش

- ترتيب چرخش بازيکنان با توجه به برگ ارنج ارائه شده تيم و با رعايت ترتيب زدن سرويس و جاگيرى بازيکنان در سرتاسر ست کنترل و تعيين مى‌شود.


- وقتى که تيم دريافت کننده سرويس حق زدن سرويس را بدست مى‌آورد، بازيکنان اين تيم بايد در جهت موافق عقربه ساعت و به فاصله يک منطقه (يک محل) چرخش نمايند: بازيکن منطقه ۲ براى زدن سرويس به منطقه ۱ و بازيکن منطقه ۱ به منطقه ۶ و غيره چرخش مى‌کنند.

خطاى چرخش

- خطاى چرخش زمانى صورت مى‌گيرد که زدن سرويس بر طبق ترتيب چرخش انجام نشده باشد. خطاى چرخش نتايج زير را در بر دارد:


۱. تيم با از دست دادن رالى مجازات مى‌شود.

۲. ترتيب چرخش بازيکنان اصلاح مى‌شود.

۳. باید دقیقاً زمانی را که تیم مرتکب خطای چرخش شده است تعیین شود و کلیه امتیازاتی که تیم خطا کننده در وضعیت خطا بدست آورده باطل می‌گردد. اما در این وضعیت امتیازات کسب شده توسط تیم حریف با اعتبار باقی می‌ماند.


- چنانچه تعيين لحظه اقدام به خطا ميسر نباشد، امتيازات باطل نمى‌شود و تنها تيم با از دست دادن رالى مجازات مى‌گردد.