دوهاى با مانع به سه دسته تقسيم مى‌شوند:


۱. دوهاى با مانع بلند که شامل ۱۱۰ متر با مانع مردان و ۱۰۰ متر با مانع زنان است.


۲. دوهاى با مانع کوتاه که شامل ۴۰۰ متر با مانع مردان و زنان است.


۳. در ۳۰۰۰ متر با مانع مردان


در اين بخش تکنيک، تمرين‌ها، و قوانين مربوط به دوهاى ۱۱۰، ۱۰۰ و ۴۰۰ متر با مانع مردان و زنان مورد بحث قرار خواهد گرفت.