شکل‌های سنتی مراقبه صدها سال به‌عنوان بخشی از برخی مذاهب شرقی به‌کار رفته‌اند.
شکل‌های سنتی مراقبه صدها سال به‌عنوان بخشی از برخی مذاهب شرقی به‌کار رفته‌اند.