تحقيقات علمى براساس ماهيت و روش نيز طبقه‌‌بندى مى‌شوند که در پنج گروه جاى مى‌گيرند.