نقش وسايل آموزشي، بيشتر در چگونگى انتقال مفاهيم به شاگردان نهفته است. اگر چه انتخاب متن و محتواى آموزشى بسيار مهم است، انتقال بهتر و مؤثر مفاهيم نيز از مسائلى است که بايد مورد توجه قرار گيرد. تحقيقات نشان مى‌دهد که وسايل آموزشى مناسب در انتقال و تفهيم و تأثير مفاهيم نقش مؤثرى دارند که مهم‌ترين آنها عبارتند از:


۱. اساس قابل لمسى براى تفکر و ساختن مفاهيم فراهم مى‌کنند و در نتيجه، سبب مى‌شوند شاگردان کمتر به مفاهيم انتزاعى متوسل شوند.


۲. سبب ايجاد علاقه در امر يادگيرى شاگردان مى‌شوند و توجه آنان را به موضوع آموزشى معطوف مى‌سازند.


۳. پايه‌هاى لازم را براى يادگيرى و تکميلى فراهم مى‌سازند و آن را دائمى مى‌کنند.


۴. تجارب واقعى و حقيقى را در اختيار شاگردان قرار مى‌دهند و در نتيجه، موجب فعاليت بيشتر مى‌شوند.


۵. پيوستگى افکار را در فرايند يادگيرى فراهم مى‌کنند.


۶. در توسعه و رشد معنا، در ذهن شاگردان مؤثرند و به گسترش دامنهٔ لغات کمک مى‌کنند.


۷. معنا و مفاهيم آموزشى را سريع‌تر و صريح‌تر منتقل مى‌کنند.


۸. تجاربى را در اختيار شاگردان قرار مى‌دهند که کسب آنها از راه‌هاى ديگر چندان امکان‌پذير نيست و در نتيجه، به تکامل و افزايش عمق و ميزان يادگيرى مى‌انجامند.