از ديرباز، علاقه و توجه دانشمندان و علماى علم ارتباطات به مسأله ارتباط باعث شده است که براى نشان دادن خصوصيات جريان و تحول ارتباط، الگوهاى مختلفى تهيه و عرضه شود. اگرچه اين الگوها ممکن است از جهات متعددى با هم متفاوت باشند، از نظر اجزاء تشکيل‌دهنده چندان تفاوتى با هم ندارند.